منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95

سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری سراسری سال  95

 

بر‌ترین منابع دکتری سراسری سال  95

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

 

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 جراحی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیماری‌های داخلی دامهای کوچک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 رادیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پاتولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت و بیماری‌های طیور

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوشیمی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت آبزیان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت مواد غذایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت خوراک دام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 اپیدمیولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 انگل شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باکتری شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ویروس شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ایمنی شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فارماکولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آناتومی‌و‌جنین‌شناسی مقایسه‌ای دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بافت شناسی دامپزشکی

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم انسانی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژئومورفولوژی‌بجز نظریه‌های‌ژئومورفولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تاریخ اسلام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تاریخ بعد از اسلام –تاریخ انقلاب اسلامی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تاریخ ایران قبل از اسلام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه علوم اجتماعی –جامعه‌شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌اجتماعی- جمعیت‌شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مددکاری اجتماعی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حقوق عمومی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حقوق جزا

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حقوق -بین الملل عمومی –بین‌الملل خصوصی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فقه و حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه مدیریت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حسابداری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علم‌اطلاعات‌و دانش‌شناسی‌(کتابداری)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه فلسفه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فلسفه تعلیم و تربیت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 برنامه ریزی درسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مدیریت آموزشی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 روان شناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آموزش عالی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مشاوره و راهنمایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 سنجش و اندازه گیری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه روانشناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باستان شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط‌زیست-برنامه‌ریزی‌وآموزش‌محیط‌زیست

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کارآفرینی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آینده پژوهی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 الهیات-علوم‌قرآن و حدیث –نهج‌البلاغه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 الهیات –فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 الهیات – ادیان و عرفان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 الهیات – تاریخ و تمدن اسلامی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه کلام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فقه شافعی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مدیریت‌قراردادهای بین‌الملل نفت‌و‌گاز

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حقوق نفت و گاز

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 اقتصاد نفت و گاز

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مالی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه مدرسی معارف اسلامی

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آمار زیستی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آموزش بهداشت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 انگل‌شناسی پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ایمنی‌شناسی پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوشیمی بالینی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژنتیک پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیک پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ویروس‌شناسی پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست فناوری پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت حرفه‌ای

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم تشریحی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پرستاری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بهداشت محیط

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باکتری‌شناسی پزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 قارچ‌شناسی پزشکی

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آژمون دکتری سراسری سال  95 تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تربیت‌بدنی - مدیریت‌ورزشی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 رفتار حرکتی – رشد، یادگیری، کنترل، آموزش تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 تربیت‌بدنی - بیومکانیک ورزشی

 

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زبان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زبان و ادبیات عربی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ترجمه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فرهنگ و زبان های باستانی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم پایه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی - چینه و فسیل‌شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – زمین‌شناسی نفت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی -رسوب‌شناسی –سنگ‌شناسی رسوبی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – آب‌شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی- زمین‌شناسی مهندسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – زیست محیطی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – پترولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – اقتصادی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زمین شناسی – تکتونیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی –شیمی فیزیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی –شیمی آلی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی – شیمی تجزیه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی معدنی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی – شیمی کاربردی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیمی – فیتوشیمی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هواشناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست‌شناسی –فیزیولوژی گیاهی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست‌شناسی–سیستماتیک–بوم‌شناسی(اکولوژی)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست‌شناسی –سلولی تکوین گیاهی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جانوری –بیوسیستماتیک جانوری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جانوری –تکوینی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست شناسی سلولی و مولکولی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوشیمی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست شناسی – میکروبیولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوفیزیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست‌شناسی –زیست‌فناوری (بیوتکتولوژی) –میکروبی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 آمار

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه ریاضی- ریاضی محض

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مجموعه‌ریاضی- ریاضی کاربردی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیک دریا

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زیست‌شناسی دریا - جانوران دریا

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 نانوفیزیک –علوم و فناوری نانو (نانومواد)(نانوالکترونیک)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فیزیک – فتونیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژئوفیزیک- لرزه شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژئوفیزیک- زلزله شناسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژئوفیزیک – الکترومغناطیس

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ژئوفیزیک –گرانی‌سنجی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 نانوشیمی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 نانوبیوتکنولوژی(ریز زیست‌فناوری)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوانفورماتیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم کامپیوتر

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم شناختی –علوم اعصاب شناختی –روان‌شناسی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست- آلودگی‌ محیط زیست

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست – تنوع زیستی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست- آمایش محیط زیست

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک‌ماشین‌های‌کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیزاسیون کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باغبانی-سبزیکاری-فیزیولوژی‌و اصلاح‌سبزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باغبانی–میوه‌کاری–فیزیولوژی‌واصلاح‌میوه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باغبانی–گیاهان زینتی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باغبانی–گیاهان دارویی، ادویه‌ای

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 باغبانی- بیوتکنولوژی و ژنتیک‌مولکولی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم و صنایع غذایی–تکنولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌و صنایع‌غذایی–میکروبیولوژی-بهداشت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌وصنایع‌غذایی– شیمی‌مواد غذایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌وصنایع‌غذایی-مهندسی‌صنایع‌غذایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 چوب شناسی – صنایع چوب

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 چوب شناسی – صنایع خمیر و کاغذ

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌خاک- بیولوژی‌و بیوتکنولوژی‌خاک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم خاک–پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌خاک- شیمی‌و حاصلخیزی‌خاک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم دامی – فیزیولوژی دام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم دامی – تغذیه دام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم دامی– اصلاح نژاد دام

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم‌و مهندسی‌آب- آبیاری و زهکشی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم و مهندسی آب – منابع آب

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هواشناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زراعت – اصلاح نباتات – ژنتیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زراعت – اصلاح نباتات – فیزیولوژی گیاهان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زراعت – شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 زراعت – اصلاح نباتات – اکولوژی – کشاورزی اکولوژیک - بوم‌شناسی زراعی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی – ترویج کشاورزی – آموزش کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی – توسعه روستایی – توسعه کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 حشره‌شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 بیماری‌شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جنگل – جنگل‌داری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم جنگل – مهندسی جنگل

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 جنگلداری-جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیلات – تکثیر و پرورش

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شیلات – تولید و بهره‌برداری – صید

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مرتع‌داری‌و آبخیزداری‌و بیابان‌زدایی-مرتع

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مرتع‌داری‌وآبخیزداری‌وبیابان‌زدایی-بیابان‌زدایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مرتع‌داری‌و آبخیزداری‌و بیابان‌زدایی-آبخیزداری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کشاورزی هسته‌ای

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 علوم طیور

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 چوب‌شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هنر

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مدیریت پروژه و ساخت – معماری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 معماری–معماری اسلامی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 شهرسازی (طراحی شهری –نظریه‌شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پژوهش‌هنر –تاریخ‌تطبیقی‌و تحلیلی‌هنر

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com

 

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – الکترونیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – مخابرات (میدان)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – مخابرات (سیستم)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – قدرت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – کنترل

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – سازه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – مهندسی زلزله

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران –مکانیک خاک وپی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – راه و ترابری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – سازه‌های دریایی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – مهندسی آب

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران –حمل و نقل

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – مدیریت ساخت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران – محیط زیست

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران –نقشه‌برداری –ژئودزی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی‌عمران-نقشه‌برداری-فوتوگرامتری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی‌عمران–نقشه‌برداری-سنجش‌ازدور

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی عمران –نقشه‌برداری –سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک – ساخت و تولید

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک-طراحی‌کاربردی-دینامیک‌جامدات

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک –طراحی کاربردی -دینامیک، کنترل و ارتعاشات

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک – تبدیل انرژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک-خودرو -تعلیق و ترمز و فرمان

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک –خودرو – قوای محرکه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک –خودرو – سازه و بدنه

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک –مهندسی پزشکی(بیومکانیک)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مکانیک-مهندسی‌راه‌آهن (ماشین‌های ریلی)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هوا–فضا – آئرودینامیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هوا–فضا -جلوبرندگی‌زمینه‌پیشرانش-کمبود

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هوا-فضا- سازه‌های‌هوایی-کمبود

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 هوا-فضا –مکانیک‌پرواز و کنترل‌زمینه‌ماهواره

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 معدن – اکتشاف

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 معدن – استخراج

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 معدن – فرآوری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 معدن – مکانیک سنگ

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پلیمر – صنایع پلیمر

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پلیمر – صنایع رنگ

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست – منابع آب

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست – آب و فاضلاب

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست – مواد زائد جامد

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 محیط زیست – آلودگی هوا

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پزشکی – بیوالکتریک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پزشکی – بیومکانیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 پزشکی – بیومتراله

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی صنایع

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 نفت – مخازن هیدروکربوری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کامپیوتر – نرم‌افزار

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کامپیوتر – معماری

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 کامپیوتر – هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی شیمی – پلیمر

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی‌شیمی-بیوتکنولوژی-محیط‌زیست

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فناوری نانو – نانومواد

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 فناوری نانو – نانوالکترونیک

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی هسته‌ای –کاربرد پرتوها

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی هسته‌ای –راکتور-کمبود

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی هسته‌ای – گداخت

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی نساجی – تکنولوژی

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

منابع آزمون دکتری سراسری سال  95 مهندسی سیستم‌های انرژی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

 

تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

 

_____████__ [ اینجــا را کلیک کن ] __████  /  www.sanjeshetakmili.com
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 312
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 312
بازدید ماه : 5666
بازدید کل : 604063
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->