منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

 

سنجش تکمیلی امیرکبیر
مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
بر‌ترین منابع دکتری آزاد 93 و سراسری
www.sanjeshEtakmili.com

منابع دکتری دانشگاه آزاد 93
منابع دکتری آزاد 93 کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری 93 بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری 93 گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681
بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد 93 اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد 93 ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد 93 اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد 93 زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد 93 حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد 93 توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد 93 شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد 93 پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد 93 فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد 93 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد 93 گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد 93 میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد 93 سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد 93 گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد 93 سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد 93 علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد 93 علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد 93 علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد 93 علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد 93 آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد 93 مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد 93 مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد 93 مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد 93 تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد 93 اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد 93 تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد 93 پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد 93 محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد 93 علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد 93 بیماری شناسی گیاهی
برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری 93 کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری 93 آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681


منابع کنکور دکتری 93 گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری 93 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری 93 آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری 93 مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری 93 گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری 93 شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری 93 معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری 93 فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری 93 سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری 93 گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری 93 علوم پایه - منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری 93 فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری 93 سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری 93 هنر - منابع آزمون دکتری 93 سراسری هنر
منابع دکترای سراسری 93 کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری 93 کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری 93 دامپزشکی - منابع آزمون دکتری 93 سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری 93 علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری 93 زبان - منابع آزمون دکتری 93 سراسری زبان
منابع دکترای سراسری 93 تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری 93 سراسری تربیت بدنی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:
www.sanjeshetakmili.com
02144016898
02144044681
کلمات کلیدی:
دکتری سراسری 93, دکتری سراسری 92, دکتری سراسری93, دکتری93, منابع آزمون دکتری  93, منابع آزمون دکتری  93, منابع آزمون دکتری 93, منابع کنکور دکتری  93, منابع کنکور دکتری 93, منابع دکتری 93, منابع دکتری93 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر
مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
بر‌ترین منابع دکتری آزاد و سراسری

www.sanjeshEtakmili.comمنابع دکتری دانشگاه آزاد 93
منابع دکتری آزاد کشاورزی ۹۳- جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681
بسته آموزشی دکتری آزاد کشاورزی
50205 منابع دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی
50206 منابع دکتری آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی)
50207 منابع دکتری آزاد اصلاح نباتات
50208 منابع دکتری آزاد زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)
50209 منابع دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی
50214 منابع دکتری آزاد توسعه کشاورزی
50217 منابع دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (خاک شناسی)
50218 منابع دکتری آزاد پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک (خاک شناسی)
50219 منابع دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک (خاکشناسی)
50228 منابع دکتری آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (خاکشناسی)
50220 منابع دکتری آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
50221 منابع دکتری آزاد میوه کاری (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)
50222 منابع دکتری آزاد سبزیکاری (بسته آموزشی علوم باغبانی)
50223 منابع دکتری آزاد گیاهان زینتی (علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی)
50227 منابع دکتری آزاد سازه های آبی
50231 منابع دکتری آزاد علوم جنگل (بسته آموزشی جنگلداری)
50234 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع چوب (چوب)
50235 منابع دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی - کلیه گرایش ها
50236 منابع دکتری آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری)
50304 منابع دکتری آزاد آبیاری و زهکشی
50310 منابع دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی
50313 منابع دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی
50334 منابع دکتری آزاد مهندسی منابع آب
50335 منابع دکتری آزاد تغذیه دام (علوم دامی)
50336 منابع دکتری آزاد اصلاح نژاد دام (علوم دامی)
50407 منابع دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی (علوم و صنایع غذایی)
50507 منابع دکتری آزاد پرورش و تکثیر آبزیان (شیلات)
50508 منابع دکتری آزاد محیط زیست (محیط زیست منابع طبیعی)
50517 منابع دکتری آزاد علوم مرتع (مرتعداری)
50607 منابع دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی
برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه فنی و مهندسی - دکتری مهندسی
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اتوماسیون دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه علوم انسانی - دکتری انسانی
منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری کلام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه علوم پایه - دکتری علوم پایه
منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری جانوران دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد
منابع کنکور دکتری ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه دامپزشکی - دکتری دامپزشکی
منابع آزمون دکتری دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681


منابع کنکور دکتری گروه زبان - دکتری زبان
منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه تربیت بدنی - دکتری ورزش
منابع آزمون دکتری آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

منابع کنکور دکتری گروه هنر و معماری - دکتری هنر
منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681

معتبرترين جزوات آمادگي آزمون دكتری تخصصی :
منابع کنکور دکتری سراسری نیمه متمرکز
منابع دکترای سراسری گروه علوم انسانی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم انسانی
منابع دکترای سراسری علوم پایه - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پایه
منابع دکترای سراسری فنی و مهندسی - منابع آزمون دکتری سراسری فنی و مهندسی
منابع دکترای سراسری هنر - منابع آزمون دکتری سراسری هنر
منابع دکترای سراسری کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکترای سراسری دامپزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری دامپزشکی
منابع دکترای سراسری علوم پزشکی - منابع آزمون دکتری سراسری علوم پزشکی
منابع دکترای سراسری زبان - منابع آزمون دکتری سراسری زبان
منابع دکترای سراسری تربیت بدنی - منابع آزمون دکتری سراسری تربیت بدنی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com


02144016898
02144044681
کلمات کلیدی:
دکتری سراسری 93, دکتری سراسری 92, دکتری سراسری93, دکتری93, منابع آزمون دکتری 93, منابع ازمون دکتری 93, منابع ازمون دکتری93, منابع کنکور دکتری 93, منابع کنکور دکتری93, منابع دکتری 93, منابع دکتری93
 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع دکتری سراسری سال 93 علوم انسانی

www.sanjeshEtakmili.com

 

لیست رشته ها:

منابع آزمون دکتری 93 

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی 2101

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2102 

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2103

منابع آزمون دکتری 93سراسری ژئومورفولوژی 2104

منابع آزمون دکتری 93سراسری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 2105

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم اقتصادی 2106

منابع آزمون دکتری 93سراسری تاریخ اسلام 2107

منابع آزمون دکتری 93سراسری تاریخ بعد از اسلام –تاریخ انقلاب اسلامی 2108

منابع آزمون دکتری 93سراسری تاریخ ایران قبل از اسلام 2109

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه علوم اجتماعی –جامعه‌شناسی 2110

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم اجتماعی –جمعیت شناسی 2111

منابع آزمون دکتری 93سراسری مددکاری اجتماعی 2112

منابع آزمون دکتری 93سراسری حقوق عمومی 2113

منابع آزمون دکتری 93سراسری حقوق جزا 2114

منابع آزمون دکتری 93سراسری حقوق -بین الملل عمومی –بین‌الملل خصوصی 2115

منابع آزمون دکتری 93سراسری فقه و حقوق خصوصی 2116

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم سیاسی 2117

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه مدیریت 2118

منابع آزمون دکتری 93سراسری حسابداری 2119

منابع آزمون دکتری 93سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) 2120

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه فلسفه 2121

منابع آزمون دکتری 93سراسری فلسفه تعلیم و تربیت 2122

منابع آزمون دکتری 93سراسری برنامه ریزی درسی 2123

منابع آزمون دکتری 93سراسری مدیریت آموزشی 2124

منابع آزمون دکتری 93سراسری روان شناسی تربیتی 2125

منابع آزمون دکتری 93سراسری تکنولوژی آموزشی 2126

منابع آزمون دکتری 93سراسری آموزش عالی (کلیه گرایش ها) 2127

منابع آزمون دکتری 93سراسری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 2128

منابع آزمون دکتری 93سراسری برنامه ریزی آموزشی 2129

منابع آزمون دکتری 93سراسری مشاوره و راهنمایی 2130

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم ارتباطات 2131

منابع آزمون دکتری 93سراسری سنجش و اندازه گیری 2132

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه روانشناسی (کلیه گرایش ها) 2133

منابع آزمون دکتری 93سراسری باستان شناسی 2134

منابع آزمون دکتری 93سراسری محیط زیست – برنامه ریزی –آموزش محیط زیست 2135

منابع آزمون دکتری 93سراسری کارآفرینی 2136

منابع آزمون دکتری 93سراسری آینده پژوهی 2137

منابع آزمون دکتری 93سراسری الهیات –علوم قرآن و حدیث –نهج‌البلاغه 2138

منابع آزمون دکتری 93سراسری الهیات –فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی 2139

منابع آزمون دکتری 93سراسری الهیات – ادیان و عرفان 2140

منابع آزمون دکتری 93سراسری الهیات – تاریخ و تمدن اسلامی 2141

منابع آزمون دکتری 93سراسری الهیات – تصوف و عرفان 2142

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه کلام 2143

منابع آزمون دکتری 93سراسری فقه شافعی 2144

منابع آزمون دکتری 93سراسری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز 2145

منابع آزمون دکتری 93سراسری حقوق نفت و گاز 2146

منابع آزمون دکتری 93سراسری اقتصاد نفت و گاز 2147

منابع آزمون دکتری 93سراسری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2148

منابع آزمون دکتری 93سراسری مالی 2149

منابع آزمون دکتری 93سراسری مطالعات زنان 2150

منابع آزمون دکتری 93سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی 2151

 

برای مشاهده اطلاعات به روز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری, منایع دکتری 93, منابع آزمون دکتری 93انسانی, منابع دکتری انسانی, جزوات دانشگاهی, سوالات کنکور, سوالات آزمون, سوالات کنکور کارشناسی ارشد, سوالات کنکور ارشد 92, سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92, ارشد92, سوالات کنکور دکتری 92, سوالات کنکور دکتری, دانشگاه های تهران, اخبار دانشگاهی, ارشد سراسری, ارشد ازاد,دکتری سراسری, دکتری آزاد, سوالات کنکور ارشد سراسری 92, سوالات کنکور ارشد آزاد, سوالات کنکور دکتری سراسری 92, سوالات کنکور دکتری92, منابع کارشناسی ارشد 93, منابع ارشد 93, منابع ارشد93, منابع کارشناسی ارشد93
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع دکتری سراسری سال 93 دامپزشکی

www.sanjeshEtakmili.com

 لیست رشته ها:

منابع دکتری 93

منابع دکتری 93 سراسری جراحی دامپزشکی 2701

منابع دکتری 93 سراسری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام 2702

منابع دکتری 93 سراسری بیماری‌های داخلی دامهای کوچک 2703

منابع دکتری 93 سراسری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ 2704

منابع دکتری 93 سراسری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 2706

منابع دکتری 93 سراسری پاتولوژی دامپزشکی 2707

منابع دکتری 93 سراسری بهداشت و بیماری‌های طیور 2708

منابع دکتری 93 سراسری بیوشیمی 2709

منابع دکتری 93 سراسری بهداشت آبزیان 2710

منابع دکتری 93 سراسری بهداشت مواد غذایی 2711

منابع دکتری 93 سراسری اپیدمیولوژی 2713

منابع دکتری 93 سراسری انگل شناسی دامپزشکی 2714

منابع دکتری 93 سراسری باکتری شناسی 2715

منابع دکتری 93 سراسری ایمنی شناسی 2718

منابع دکتری 93 سراسری بیوتکنولوژی (زیست فناوری) 2719

منابع دکتری 93 سراسری فناوری تولید مثل در دامپزشکی 2720

منابع دکتری 93 سراسری سم شناسی 2721

منابع دکتری 93 سراسری فارماکولوژی دامپزشکی 2722

منابع دکتری 93 سراسری فیزیولوژی 2723

منابع دکتری 93 سراسری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی 2724

منابع دکتری 93 سراسری بافت شناسی دامپزشکی 2725

 

برای مشاهده اطلاعات به روز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری, منایع دکتری 93, منابع دکتری 93 انسانی, منابع دکتری انسانی, جزوات دانشگاهی, سوالات کنکور, سوالات آزمون, سوالات کنکور کارشناسی ارشد, سوالات کنکور ارشد 92, سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92, ارشد92, سوالات کنکور دکتری 92, سوالات کنکور دکتری, دانشگاه های تهران, اخبار دانشگاهی, ارشد سراسری, ارشد ازاد,دکتری سراسری, دکتری آزاد, سوالات کنکور ارشد سراسری 92, سوالات کنکور ارشد آزاد, سوالات کنکور دکتری سراسری 92, سوالات کنکور دکتری92, منابع کارشناسی ارشد 93, منابع ارشد 93, منابع ارشد93, منابع کارشناسی ارشد93

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع دکتری سراسری سال 93 علوم انسانی

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

لیست رشته ها:

منابع دکتری 93 

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی 2101

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2102 

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2103

منابع دکتری 93 سراسری ژئومورفولوژی 2104

منابع دکتری 93 سراسری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 2105

منابع دکتری 93 سراسری علوم اقتصادی 2106

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ اسلام 2107

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ بعد از اسلام –تاریخ انقلاب اسلامی 2108

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ ایران قبل از اسلام 2109

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه علوم اجتماعی –جامعه‌شناسی 2110

منابع دکتری 93 سراسری علوم اجتماعی –جمعیت شناسی 2111

منابع دکتری 93 سراسری مددکاری اجتماعی 2112

منابع دکتری 93 سراسری حقوق عمومی 2113

منابع دکتری 93 سراسری حقوق جزا 2114

منابع دکتری 93 سراسری حقوق -بین الملل عمومی –بین‌الملل خصوصی 2115

منابع دکتری 93 سراسری فقه و حقوق خصوصی 2116

منابع دکتری 93 سراسری علوم سیاسی 2117

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه مدیریت 2118

منابع دکتری 93 سراسری حسابداری 2119

منابع دکتری 93 سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) 2120

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه فلسفه 2121

منابع دکتری 93 سراسری فلسفه تعلیم و تربیت 2122

منابع دکتری 93 سراسری برنامه ریزی درسی 2123

منابع دکتری 93 سراسری مدیریت آموزشی 2124

منابع دکتری 93 سراسری روان شناسی تربیتی 2125

منابع دکتری 93 سراسری تکنولوژی آموزشی 2126

منابع دکتری 93 سراسری آموزش عالی (کلیه گرایش ها) 2127

منابع دکتری 93 سراسری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 2128

منابع دکتری 93 سراسری برنامه ریزی آموزشی 2129

منابع دکتری 93 سراسری مشاوره و راهنمایی 2130

منابع دکتری 93 سراسری علوم ارتباطات 2131

منابع دکتری 93 سراسری سنجش و اندازه گیری 2132

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه روانشناسی (کلیه گرایش ها) 2133

منابع دکتری 93 سراسری باستان شناسی 2134

منابع دکتری 93 سراسری محیط زیست – برنامه ریزی –آموزش محیط زیست 2135

منابع دکتری 93 سراسری کارآفرینی 2136

منابع دکتری 93 سراسری آینده پژوهی 2137

منابع دکتری 93 سراسری الهیات –علوم قرآن و حدیث –نهج‌البلاغه 2138

منابع دکتری 93 سراسری الهیات –فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی 2139

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – ادیان و عرفان 2140

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – تاریخ و تمدن اسلامی 2141

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – تصوف و عرفان 2142

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه کلام 2143

منابع دکتری 93 سراسری فقه شافعی 2144

منابع دکتری 93 سراسری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز 2145

منابع دکتری 93 سراسری حقوق نفت و گاز 2146

منابع دکتری 93 سراسری اقتصاد نفت و گاز 2147

منابع دکتری 93 سراسری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2148

منابع دکتری 93 سراسری مالی 2149

منابع دکتری 93 سراسری مطالعات زنان 2150

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی 2151

 

برای مشاهده اطلاعات به روز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری, منایع دکتری 93, منابع دکتری 93 انسانی, منابع دکتری انسانی, جزوات دانشگاهی, سوالات کنکور, سوالات آزمون, سوالات کنکور کارشناسی ارشد, سوالات کنکور ارشد 92, سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92, ارشد92, سوالات کنکور دکتری 92, سوالات کنکور دکتری, دانشگاه های تهران, اخبار دانشگاهی, ارشد سراسری, ارشد ازاد,دکتری سراسری, دکتری آزاد, سوالات کنکور ارشد سراسری 92, سوالات کنکور ارشد آزاد, سوالات کنکور دکتری سراسری 92, سوالات کنکور دکتری92, منابع کارشناسی ارشد 93, منابع ارشد 93, منابع ارشد93, منابع کارشناسی ارشد93

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری دامپزشکی

www.sanjeshEtakmili.com

منابع کارشناسی ارشد 93

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1501 - انگل شناسی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1503 - قارچ شناسی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1504 - بافت شناسی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1507 - بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

منابع کارشناسی ارشد 93 سراسری 1508 - بهداشت آبزیان

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری 93, دکتری 93, منابع ارشد 93, ارشد 93, دکترا 93, منابع دکترا 93, مصاحبه دکتری, انتخاب رشته دکتری, انتخاب رشته ارشد 92
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع دکتری (Ph. D) دانشگاه سراسری فنی و مهندسی

www.sanjeshEtakmili.com

منابع دکتری 93

 

منابع دکتری 93 سراسری 2301 -  مهندسی برق-الکترونیک

منابع دکتری 93 سراسری 2302 - مجموعه مهندسی برق-مخابرات(میدان)

منابع دکتری 93 سراسری 2303 - مجموعه مهندسی برق-مخابرات(سیستم)

منابع دکتری 93 سراسری  2304 - مجموعه مهندسی برق-قدرت

منابع دکتری 93 سراسری  2305 - مجموعه مهندسی برق-کنترل

منابع دکتری 93 سراسری  2306 - مجموعه مهندسی برق-هوش

منابع دکتری 93 سراسری  2307 - مجموعه مهندسی عمران – سازه

منابع دکتری 93 سراسری  2308 - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی زلزله

منابع دکتری 93 سراسری  2309 - مجموعه مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

منابع دکتری 93 سراسری  2310 - مجموعه مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

منابع دکتری 93 سراسری  2311 - مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری

منابع دکتری 93 سراسری  2312 - مجموعه مهندسی عمران - سازه های دریایی

منابع دکتری 93 سراسری  2313 - مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب

منابع دکتری 93 سراسری  2314 - مجموعه مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل

منابع دکتری 93 سراسری  2315 - مجموعه مهندسی عمران - مدیریت ساخت

منابع دکتری 93 سراسری  2316 - مجموعه مهندسی عمران - محیط زیست

منابع دکتری 93 سراسری  2317 - مهندسی عمران - نقشه برداری – ژئودزی

منابع دکتری 93 سراسری  2318 -  مهندسی عمران - نقشه برداری – فتوگرامتری

منابع دکتری 93 سراسری  2319 - مهندسی عمران - نقشه برداری - سنجش از دور

منابع دکتری 93 سراسری  2320 -  مهندسی عمران - نقشه برداری - سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

منابع دکتری 93 سراسری  2321 - مجموعه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

منابع دکتری 93 سراسری  2322 - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات

منابع دکتری 93 سراسری  2323 - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات

منابع دکتری 93 سراسری  2324 - مجموعه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

منابع دکتری 93 سراسری  2325 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

منابع دکتری 93 سراسری  2326 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - قوای محرکه

منابع دکتری 93 سراسری  2327 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سازه و بدنه

منابع دکتری 93 سراسری  2328 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیو مکانیک)

منابع دکتری 93 سراسری  2329 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)

منابع دکتری 93 سراسری  2330 - مهندسی دریا

منابع دکتری 93 سراسری  2331 - مهندسی هوافضا – آئرودینامیک

منابع دکتری 93 سراسری  2332 - مهندسی هوافضا – جلوبرندگی

منابع دکتری 93 سراسری  2333 - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی

منابع دکتری 93 سراسری  2334 - مهندسی هوا – فضا - مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره

منابع دکتری 93 سراسری  2335 - مهندسی معدن – اکتشاف

منابع دکتری 93 سراسری  2336 - مهندسی معدن – استخراج

منابع دکتری 93 سراسری  2337 - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

منابع دکتری 93 سراسری  2338 - مهندسی معدن - مکانیک سنگ

منابع دکتری 93 سراسری  2339 - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

منابع دکتری 93 سراسری  2340 - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون

منابع دکتری 93 سراسری  2341 - مهندسی پلیمر - کارشناسی صنایع رنگ

منابع دکتری 93 سراسری  2342 - مهندسی پلیمر - کارشناسی رنگ و چاپ

منابع دکتری 93 سراسری 2343 - مهندسی محیط زیست - منابع آب

منابع دکتری 93 سراسری  2344 - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

منابع دکتری 93 سراسری  2345 - مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

منابع دکتری 93 سراسری  2346 - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

منابع دکتری 93 سراسری  2347 - مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

منابع دکتری 93 سراسری  2348 - مهندسی پزشکی – بیومکانیک

منابع دکتری 93 سراسری  2349 - مهندسی پزشکی – بیومتریال

منابع دکتری 93 سراسری  2350 - مجموعه مهندسی صنایع

منابع دکتری 93 سراسری  2351 - مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن

منابع دکتری 93 سراسری  2352 - مهندسی نفت – اکتشاف

منابع دکتری 93 سراسری  2353 - مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری

منابع دکتری 93 سراسری  2354 - مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

منابع دکتری 93 سراسری  2355 - مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

منابع دکتری 93 سراسری  2356 - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

منابع دکتری 93 سراسری  2357 - مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات

منابع دکتری 93 سراسری  2358 - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

منابع دکتری 93 سراسری  2359 - مهندسی مواد و متالوژی

منابع دکتری 93 سراسری  2360 - مهندسی شیمی تمامی گرایش ها

منابع دکتری 93 سراسری  2361 - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر

منابع دکتری 93 سراسری  2362 - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی محیط زیست

منابع دکتری 93 سراسری  2363 - مهندسی فناوری نانو - نانو مواد

منابع دکتری 93 سراسری  2364 - مهندسی فناوری نانو - نانو الکترونیک

منابع دکتری 93 سراسری  2365 - مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

منابع دکتری 93 سراسری  2366 - مهندسی هسته ای – راکتور

منابع دکتری 93 سراسری  2367 - مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی

منابع دکتری 93 سراسری  2368 - مهندسی هسته ای - چرخه سوخت

منابع دکتری 93 سراسری  2369 - مهندسی هسته ای – گداخت

منابع دکتری 93 سراسری  2370 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

منابع دکتری 93 سراسری  2371 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

منابع دکتری 93 سراسری  2372 - مهندسی IT

منابع دکتری 93 سراسری  2373 - مهندسی سیستمهای انرژی

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری 93, دکتری 93, منابع ارشد 93, ارشد 93, دکترا 93, منابع دکترا 93, مصاحبه دکتری, انتخاب رشته دکتری, انتخاب رشته ارشد 92

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع دکتری 93

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.sanjeshetakmili.com
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  
بر‌ترین منابع دکتری (Ph. D) دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی

منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی اقتصاد کشاورزی ۵۰۲۰۵
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی ترویج و آموزش کشاورزی ۵۰۲۰۶
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح نباتات ۵۰۲۰۷
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی زراعت ۵۰۲۰۸
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی حشره‌شناسی کشاورزی ۵۰۲۰۹
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی توسعه کشاورزی ۵۰۲۱۴
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک ۵۰۲۱۷
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک  ۵۰۲۱۸
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی خاکشناسی-فیزیک و حفاطت خاک ۵۰۲۱۹
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم باغبانی-گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای ۵۰۲۳۰
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم باغبانی-میوه کاری ۵۰۲۲۱
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم باغبانی-سبزی کاری ۵۰۲۲۲
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم باغبانی-گیاهان زینتی ۵۰۲۲۳
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی سازه‌های آبی ۵۰۲۲۷
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم جنگل ۵۰۲۳۱
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و صنایع چوب ۵۰۲۳۴
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و صنایع غذایی ۵۰۲۳۵
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و مهندسی آبخیزداری ۵۰۲۳۶
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی آبیاری و زه کشی ۵۰۳۰۴
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی مکانیک ماشینهای کشاورزی ۵۰۳۱۰
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی مکانیزاسیون کشاورزی ۵۰۳۱۳
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی مهندسی منابع آب ۵۰۳۳۴
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی تغذیه دام ۵۰۲۳۵
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح‌نژاد دام ۵۰۳۳۶
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی ۵۰۴۰۹
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی شیلات ۵۰۵۰۷
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی محیط زیست ۵۰۵۰۸
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی علوم مرتع ۵۰۵۱۷
منابع دکترای 93 دانشگاه آزاد اسلامی بیماری ‌شناسی گیاهی ۵۰۶۰۷
منابع آزمون كنكور دكترا سال 93

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshetakmili.com
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری سال 92:

موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر با همکاری جامعه مجازی دانشگاهیان ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان تصویری همراه با اسلاید نموده است در این دوره، داوطلبان آزمون ارشد برای انتخاب رشته راهنمایی میشوند. پس از پایان هر جلسه، به سوالات داوطلبان در قسمت پرسش و پاسخ سایت یونی سوشیال، توسط مشاوران موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر پاسخ داده می شود.

.

زمان برگزاری دوره، هفته چهارم اردیبهشت ماه 92 می باشد، ثبت نام دوره تا قبل از زمان برگزاری دوره می باشد. فایل آموزش هر روز به مدت 5 ساعت از ساعت 8 شب تا 1 بامداد در سایت فعال می شود و در ساعت 1 بامداد از سایت حذف می گردد لذا در زمان ذکر شده نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

ظرفیت این دوره محدود میباشد لذا برای ثبت نام، زودتر اقدام نمایید.

.

این آموزش در چند جلسه برگزار می شود که هر روز یک قسمت آن در سایت قرار داده می شود و در هر قسمت به یک مبحث در مورد انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری 92 پرداخته می شود که اعضای سایت میتوانند آن را به صورت آنلاین مشاهده کنند یا دانلود نمایند.

برای ثبت نام در این دوره به سایت یونی سوشیال مراجعه نمایید.

.

این سایت را با عنوان اولین شبکه اجتماعی دانشگاهیان ایران - یونی سوشیال به دوستان خود معرفی کنید.

www.unisocial.ir

.

سنجش تکمیلی امیرکبیر، مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و منابع آزمون کارشناسی ارشد، سراسری، آزاد و وزارت بهداشت

کلیه رشته ها

در سراسر کشور

.

برگزاری آزمون های آزمایشی مکاتبه ای و آنلاین ویژه آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

در سراسر کشور

.

.

منابع آزمون دکتری 93، منابع آزمون کارشناسی ارشد 93 کلیه رشته ها را شامل جزوات دانشگاهی، سی دی آموزشی، سوالات کنکور سالهای گذشته، مشاوره و برنامه ریزی و بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI را از سنجش تکمیلی امیرکبیر بخواهید.

.

02144016898 - 02144016899 - 02144044681

www.sanjeshEtakmili.com

.

.

.

.

کلمات کلیدی:

دکتری 93, دکترا 93, دکتری93, دکترا93, آزمون دکتری 93, آزمون دکتری93, کارشناسی ارشد 93, آزمون کارشناسی ارشد 93, آزمون دکترا يوني سوشيال ايران, جامعه مجازي دانشگاهيان ایران, شبكه مجازي دانشگاهيان ایران, پایگاه اجتماعي دانشگاهيان ايران, تالار گفتگوي دانشگاهيان, اجتماع مجازي دانشگاهيان ایران, فوروم مجازي دانشگاهيان ایران, سوشيال مجازي دانشگاهيان ایران, سامانه مجازي دانشگاهيان ایران, نتورك مجازي دانشگاهيان, پايگاه جامعه مجازي دانشگاهيان ایران, كلوپ مجازي دانشگاهيان ایران, سوسايتي مجازي دانشگاهيان ایران, تجمع مجازي دانشگاهيان ایران, گروه مجازي دانشگاهيان ایران, كلوپ اجتماعي دانشگاهيان ایران, انجمن مجازي دانشگاهيان ایران, كميونيتي مجازي دانشگاهيان ایران , كاربران مجازي دانشگاهيان ایران ,جامعه مجازي دانشجويان ايران, جامعه مجازي فارغ التحصيلان ايران, جامعه مجازي متخصصان ايران,  دکتری 93, دکترا, منابع آزمون دکترا, منابع آزمون دکترا 92, منابع آزمون دکترا،بسته های اموزسی, بسته های آموزشی ارشد, بسته های اموزشی دکترا, سنجش,  سنجش تکمیلی, بسته های اموزشی سنجش تکمیلی, کار شناسی ارشد, دکتری, ازمون دکتری 93, آزمون دکترا 93, ازمون ارشد93, مشاوره, مشاوره رایگان, انتخاب رشته ,مصاحبه, مصاحبه دکتری, دکتری سراسری93

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه  مصاحبه آزمون دکتری 92 دانشگاه سراسری و آزاد:

سنجش تکمیلی امیرکبیر با همکاری جامعه مجازی دانشگاهیان ایران برگزار میکند:

دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه مصاحبه آزمون دکتری 92 به صورت تصویری در هفته سوم اردیبهشت سال 92 و پس از هر جلسه، پرسش و پاسخ بین داوطلبان و مشاوران موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر انجام می شود تا داوطلبان با خیالی راحت به مصاحبه بروند. شما هم میتوانید به صورت رایگان در این دوره آموزشی ثبت نام کنید تا در مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری 92 و مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 92 موفق باشید.

 

لازم به ذکر است ظرفیت دوره ها محدود می باشد لذا برای ثبت نام، به موقع اقدام نمایید.

داوطلبان برای راهنمایی در مورد انتخاب رشته و مصاحبه دکتری 92 میتوانند به یونی سوشیال مراجعه نمایند تا از فیلم های آموزشی رایگان موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر که در این شبکه اجتماعی موجود می باشند استفاده نمایند.

برای شرکت در دوره (رویداد) ها، حتما باید بعد از ثبت نام در سایت، به صورت رایگان در گروه مربوطه عضو شوید (کلیک روی دکمه پسندیدم یا به عبارتی like کنید) سپس به صورت رایگان در رویداد شرکت کنید یا به عبارتی دیگر در رویداد ثبت نام کنید در غیراینصورت قادر به مشاهده فیلم نخواهید بود. عضویت در گروه و رویداد در رویداد کمتر از 30 ثانیه زمان می برد.

www.UniSocial.ir

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

داوطلبان جهت اطلاع از اخبار دانشگاهی به مرجع اخبار دانشگاهی مراجعه نمایند.

www.unr.ir

 

یونی سوشیال را با عنوان اولین شبکه اجتماعی دانشگاهیان ایران به دوستان خود معرفی کنید.

www.Unisocial.ir

 

سنجش تکمیلی امیرکبیر مجری آماده سازی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد، سراسری، آزاد و وزارت بهداشت کلیه رشته ها در سراسر کشور

02144016898

02144016899

www.sanjeshEtakmili.com

 

 

کلمات کلیدی:

مصاحبه دکتری, موفقیت در مصاحبه دکتری, چگونه در مصاحبه دکتری قبول شویم, انتخاب رشته دکتری سال 92, انتخاب رشته دکتری سراسری 92, انتخاب رشته دکتری سراسری سال 92, مصاحبه دکتری 92, مصاحبه دکتری سراسری 92, انتخاب رشته 92, منابع آزمون دکتری, انتخاب رشته دکترا, انتخاب رشته دکترا 92, کنکور دکتری, مصاحبه دکتری سراسری, مساحبه دکتری آزاد, چگونه در مصاحبه دکتری سراسری قبول شویم. چگونه در مصاحبه دکتری آزاد قبول شویم, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 92, مصاحبه دکتری آزاد 92, مصاحبه دکتری آزاد سال 92, مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد, مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد 92, مصاحبه دکترا آزاد 92, مصاحبه دکترا آزاد سال 92, مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری, مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری 92, مصاحبه دکتری سراسری 92, مصاحبه دکتری سراسری سال 92, مصاحبه دکترا دانشگاه سراسری, مصاحبه دکترا دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه دکترا دانشگاه سراسری 92, مصاحبه دکترا سراسری 92, مصاحبه دکترا سراسری سال 92, نحوه مصاحبه دکتری, سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, سنجش, کنکور دکتری, کنکور دکتری آزاد, کنکور دکتری سراسری, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 92, مصاحبه آزمون دکتری آزاد 92, مصاحبه آزمون دکتری آزاد سال 92, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه آزاد, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه آزاد 92, مصاحبه آزمون دکترا آزاد 92, مصاحبه آزمون دکترا آزاد سال 92, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه سراسری, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه سراسری 92, مصاحبه آزمون دکتری سراسری 92, مصاحبه آزمون دکتری سراسری سال 92, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه سراسری, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه آزمون دکترا دانشگاه سراسری 92, مصاحبه آزمون دکترا سراسری 92, مصاحبه آزمون دکترا سراسری سال 92, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد 92, مصاحبه کنکور دکتری آزاد 92, مصاحبه کنکور دکتری آزاد سال 92, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه آزاد, انتخاب رشته, انتخاب رشته دکتری, انتخاب رشته دکتری 92,دکتری 92 انتخاب رشته, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه آزاد سال 92, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه آزاد 92, مصاحبه کنکور دکترا آزاد 92, مصاحبه کنکور دکترا آزاد سال 92, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه سراسری, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه سراسری 92, مصاحبه کنکور دکتری سراسری 92, مصاحبه کنکور دکتری سراسری سال 92, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه سراسری, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه سراسری سال 92, مصاحبه کنکور دکترا دانشگاه سراسری 92, مصاحبه کنکور دکترا سراسری 92, مصاحبه کنکور دکترا سراسری سال 92, منابع آزمون دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع آزمون دکتری سراسری, منابع آزمون دکتری آزاد, منابع آزمون دکتری 93, منابع آزمون دکترا 93, آزمون دکتری 93, کنکور دکتری 93

 

 

 
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 329
بازدید دیروز : 109
بازدید هفته : 329
بازدید ماه : 5683
بازدید کل : 604080
تعداد مطالب : 375
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->