منابع آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

سنجش امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

بر‌ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

www.sanjeshetakmili.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 آموزش بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 آمار زیستی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 آموزش پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 اپیدمیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 اتاق عمل
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 اقتصاد بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ارگونومی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 اکولوژی انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 انفورماتیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ارزیابی فناوری سلامت HTA) )
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 بینائی سنجی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 بهداشت و ایمنی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 بهداشت روان
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 برنامه‌ریزی‌یادگیری‌الک� �رونیکی‌در علوم‌پزشکی‌
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 تاریخ علوم پزشکی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 تکنولوژی‌تصویربرداری‌مغن اطیسیMRI))
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 تکنولوژی گردش خون
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 روانشناسی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 رفاه اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 سلامت و رسانه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 سلامت سالمندی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 شنوایی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم تشریحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم و صنایع‌غذایی (کنترل‌کیفی‌و بهداشتی)
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 فیزیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 فیزیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 فیزیوتراپی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 فیزیوتراپی ورزشی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 فناوری اطلاعات سلامت
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 کاردرمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 گفتار درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مهندسی بهداشت محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مددکاری اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مدیریت توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مهندسی پزشکی (زیست مواد)
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مهندسی بهداشت حرفه‌ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مدیریت‌سلامت، ایمنی‌و‌محیط‌زیست (HSE)
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 میکروب شناسی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 نانوتکنولوژی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 بیوشیمی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 زیست فن آوری پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ژنتیک انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ایمنی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 خون‌شناسی‌آزمایشگاهی‌و بانک‌خون(هماتولوژی)
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 قارچ شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 میکروب شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ویروس شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 انگل شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 روان پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری داخلی و جراحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری سلامت جامعه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری کودکان
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری نظامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری اورژانس
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری مراقبت‌های ویژه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 پرستاری سالمندی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمتقربه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم بهداشتی در تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 مشاوره در مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 سم شناسی 
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 شیمی دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 علوم داروهای پرتوزا
منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 نظارت بر امور دارویی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
تلفن تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰
www.sanjeshetakmili.com