سنجش امیر کبیر
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95
منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری انسانی
تلفن تماس:
02144031690
www.sanjeshetakmili.com
سنجش تکمیلی دات کام
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 زبان و ادبیات فارسی 1101
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌جغرافیاییگرایش‌هایآ ب‌وهواشناسی و ژئومورفولوژی-مخاطرات‌محیطی- نظامی پزشکی 1102
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌جغرافیاییگرایش‌هایش هری‌روستاییسیاسی‌ااکوتور یسم و گردشگری 1102
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 سنجش‌ازدور و سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی�� � 1103
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 زبان عربی 1104
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم اقتصادی 1105
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 تربیت بدنی و علوم ورزشی 1106
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 تاریخ 1107
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌اجتماعی گرایش 1108
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 فرهنگ و زبانهای باستانی 1109
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 زبان شناسی‌همگانی- آموزش‌زبان‌فارسی 1110
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم قرآن و حدیث 1111
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 الهیات– فقه و مبانی حقوق اسلامی 1112
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 الهیات– فلسفه و کلام اسلامی 1113
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 الهیات گرایش ادیان و عرفان 1114
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 الهیات گرایش تاریخ و تمدن 1114
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 الهیات – فقه شافعی/ فقط اهل تسنن/ 1115
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 فلسفه و فلسفه دین 1116
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 فلسفه اخلاق و فلسفه منطق 1116
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم تربیتی1-گرایش‌های برنامه‌ریزی‌درسی، فلسفه‌تعلیم‌وتربیت، مدیریت آموزشی 1117
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم تربیتی1 گرایشهای آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی 1117
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌تربیتی1 گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی 1117
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 کتابداری 1119
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 زبان انگلیسی کلیه گرایشها 1121
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم تربیتی 2 1123
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مدیریت جهانگردی 1125
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم 1126
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 حقوق بین‌الملل، خانواده و ارتباطات 1126
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 حقوق محیط زیست 1126
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 حقوق عمومی 1126
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 ایرانشناسی 1127
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌سیاسی‌ 1130
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مطالعات جهان 1131
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 باستان شناسی 1132
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 روانشناسی1‌ 1133
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 حسابداری 1134
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مطالعات زنان 1137
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌ارتباطات‌اجتماعی 1138
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 علوم‌ارتباطات‌اجتماعی 1138
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مددکاری اجتماعی 1139
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 پژوهش علوم اجتماعی 1140
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مجموعه مدیریت 1142
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 روانشناسی2 1143
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 محیط زیست 1146
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 محیط زیست گرایش آموزش 1146
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مدیریت‌اجراییگرایشهای اجرایی و امور شهری 1148
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مدیریت اجراییگرایشMBA 1148
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی 1152
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مدیریت اطلاعاتی 1153
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 مطالعات دفاعی استراتژیک 1154
آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95 اطلاعات استراتژیک 1155
برای کسب اطلاعات بیشتر و به روز به سایت sanjeshetakmili.com مراجعه کنید.
www.sanjeshetakmili.com